Vertical Earthquake Response Analysis of Xiaolangdi Earth-Rock Dam With 3-D Shear Wedge Model

Shen Zhenzhong
Xu Zhiying

 
Mar 26th, 12:00 AM

Vertical Earthquake Response Analysis of Xiaolangdi Earth-Rock Dam With 3-D Shear Wedge Model

San Diego, California